Effektiv varsling og beredskap i havbruk

RAYVN gjør det mulig å varsle ferdigdefinerte personer / grupper på sekunder. Ved å legge inn alle personer / aktører som skal bli varslet i henhold til beredskapsplanen kan du raskt sende ut nødvendige varslinger, for så å kunne ha 100% fokus på skadebegrensende tiltak. Ved f.eks en rømming er kort responstid avgjørende. De som mottar varslingen kan også respondere på meldingen, og på den måten kan du vite (og dokumentere) at de riktige instansene har mottatt varsel, og at du vil motta den hjelpen du trenger. All varsling kan sendes ut via SMS, e-post og push-varsler i egen mobil app og automatiserte telefonoppringninger.

Tid brukt å varsle organisasjonen med / uten RAYVN
6%

Noen av våre kunder innen havbruk

Tren på beredskap

RAYVN gjør det enkelt å gjennomføre øvelser på beredskap i egen organisasjon. Initier en øvelser på ferdig definerte scenarioer fra den mobile appen, og varsel blir sendt ut til alle som skal være med på øvelsen. RAYVN er et glimrende øvingsverktøy som gir ledelsen mulighet til å iverksette både planlagte og spontane øvelser, og der man også får målt organisasjonens responstid og beredskap. I etterkant av øvelsene gir loggene fra øvelsene et utmerket utgangspunkt for evaluering av hendelsesforløpet, og vil gi et godt bilde av hva som evt. må justeres.

Rask varsling og kommunikasjon i sanntid

RAYVN sender ut varsel til via SMS, mobil app, epost og automatisk taleoppringning. Siden varslingen bruker flere ulike teknologier er man sikker på at meldingen vil komme fram, og RAYVN registrerer også responsen til de som mottar varselet. Alle som mottar varsel kan få tilgang til en logg via en mobil app / nettleser. Denne gir mulighet for alle å kunne lese, og dele, informasjon i sanntid underveis i hendelsesforløpet. Man kan også dele bilder i loggen, og tilsammen sikrer RAYVN at organisasjon alltid sitter inne med oppdatert informasjon til enhver tid.

 • Kall inn til planlagte, og spontane øvelser
 • Send ut driftsmeldinger
 • Varsle ved uønskede hendelser (rømming, personskade, miljørisiko o.l.)
 • Se lokasjon til ansatte ved bruk av RAYVN mobil app
 • Bruk RAYVN for all intern kommunikasjon under en pågående hendelse og du er sikret dokumentasjon av hele hendelseshåndteringen

Ekstern varsling og kommunikasjon

Når en rømming eller annen uønsket hendelse har skjedd er det viktig at eksterne aktører blir varslet for at man skal kunne forhindre eller begrense skade. Dette kan være aktører som for eksempel omkringliggende oppdrettsanlegg, myndigheter og andre personer som skal bidra til fangst. Det er viktig at disse varsles tidlig og at man har god kontroll med informasjonen som flyter til de ulike aktørene.

Aktuelle eksterne aktører som kan varsles:

 • Omkringliggende oppdrettsanlegg
 • Fiskeridirektoratet sentralt / regionalt
 • Mattilsynet
 • Forsikringsselskap
 • Lokale fiskere (for hjelp for fiske av rømt fisk)
 • Media

Dokumentasjon og evaluering

RAYVN dokumenterer automatisk hele håndteringen av hendelsen, samt øvelser. I henhold til økte dokumentasjonskrav tilbyr RAYVN automatisk generert rapport i etterkant av hendelsen. Loggen fra den aktuelle hendelsen inneholder alle data, og kommunikasjon som blir delt under hendelsen, og vil være et svært verdifullt dokument om man må dokumentere innsats etter rømning o.l. ovenfor myndigheter, forsikringsselskap og media.

 • Dokumenter gjennomføring av øvelser
 • Dokumenter responstid
 • Dokumenter all aktivitet og kommunikasjon i løpet av øvelsen / hendelsen
 • Evaluer hvordan organisasjonen håndterte øvelsen / hendelsen
 • Se hyppighet på ulike typer hendelser / øvelser
 • Sammenlign ulike øvelser for å vurdere egen innsats og progresjon
 • Skriv ut rapporter

Send ut varsel - registrer respons

I mange tilfeller er det viktig å få bekreftelse tilbake fra de som mottar varsler / informasjon fra RAYVN. RAYVN gir mulighet for å motta bekreftelser fra mottakere.

Det kan f.eks sendes ut SMS til ansatte:

"Det er meldt ekstremvær fra kl. 17 og utover kvelden. Alle anlegg må iverksette tiltak. Svar på melding med Ja, eller OK for å bekrefte at dere har mottatt beskjed og setter i verk tiltak."

 • Få oversikt over hvilke personer som kan delta i håndteringen av rømning eller andre uønskede hendelser
 • Dokumenter at mottakere har mottatt utsendt informasjon. F.eks kan konsern sende ut varsel om å stoppe all bruk av en type for, grunnet feilproduksjon. Melding sendes ut til alle anlegg, og alle blir bedt om å bekrefte at informasjon er mottatt, og at stopp av foring blir iverksatt

Passer for både store konsern og lokale oppdrettsanlegg

RAYVN brukes i dag innen fiskeoppdrett med produksjon over flere kontinenter. RAYVN gir fleksibiliteten til både å håndtere en hendelse lokalt på et spesifikt anlegg, og parallelt kunne håndtere en krise på overordnet / internasjonalt nivå.

For større bedrifter / konsern:

 • Ledelsen kan bruke RAYVN for varslinger / kommunikasjon ut i organisasjonen.
 • Ved uønskede hendelser i lokale anlegg vil ledelse bli varslet, og få direkte tilgang / innsyn til hendelsesforløpet i sanntid og ettertid.
 • Ledelsen kan sende ut varslinger og beskjed til valgfrie deler av organisasjonen.
 • Eksempel 1. Send ut melding til alle anlegg i Norge med foringsstopp av type for grunnet feil i produksjonen. Alle anlegg må kvittere for at beskjed er mottatt, og at for blir destruert. Dette vil samtidig bli dokumentert.
 • Eksempel 2. Send ut melding til alle anlegg på nord-vestlandet med stormvarsel. Be anleggene iverksette ekstra sikringstiltak, og kvittere for mottatt melding.
 • Eksempel 3. Det har skjedd en rømning i lokalt anlegg. Ledelsen mottar varsel om dette umiddelbart etter rømningen har blitt oppdatert. Monitorerer det skadebegrensende arbeidet og kan komme med direkte innspill om ting som må gjøres.

For lokale oppdrettsanlegg:

 • Bruk RAYVN for gjennomføring og varsling av øvelser.
 • Send ut viktig informasjon til ansatte, med kvittering for mottatt beskjed.
 • Varsle ansatte ved rømning og andre uønskede hendelser.
 • Sikre en felles kommunikasjonskanal for alle involverte som dokumenterer alle tiltak dere gjør.
 • Varsle eksterne aktører / instanser ved rømning o.l.
 • Varsle omkringliggende oppdrettsanlegg.
 • Send ut melding til lokale fiskere ved gjenfiske o.l.

ESTIMERT TID BRUKT PÅ VARSLING – MED OG UTEN RAYVN


VarslingAnsvarligTid brukt uten RAYVNTid brukt med RAYVNKommentar
Opprette hendelser i RAYVNAlle1 minHendelse opprettes baserte på ferdig definerte scenario, team og oppgaver
Varsle Daglig lederDriftsansvarlig på anlegg5 min0 minAutomatisk varsling
Kontakt flere ansatte for bistandDaglig leder20 min0 minAutomatisk varsling
Varsle: Fiskeridirektoratets regionkontorDaglig leder10 min1 minSkriv kort beskrivelse - send ut til ferdig definert gruppe
Varsle forsikringsselskapDaglig leder10 min0 minAutomatisk varsling
Varsle MattilsynetDaglig leder10 min0 minAutomatisk varsling
Varsling av mediaDaglig leder15 min3 minSkriv kort beskrivelse - send ut til ferdig definert gruppe
Kontakt lokale fiskere for gjenfiskeDaglig leder60 min3 minSkriv kort beskrivelse - send ut til ferdig definert gruppe
Totalt brukt tid2t 10 min8 min

Tid brukt på varsling med bruk av RAYVN
6%

videoer om RAYVN


RAYVN i havbruk

En kort introduksjon til bruk av RAYVN i havbruksnæringen

Bremnes Seashore - intervju

Bremnes Seashore bruker RAYVN som system for varsling og håndtering av uønskede hendelser. Se intervju med deres HMS sjef - Silje K. Alvsvåg.

Bremnes Seashore - Introduksjon

En kort introduksjon til intervju med Bremnes Seashore.

introduksjon til RAYVN

En generell gjennomgang av RAYVN og funksjonaliteten som ligger i systemet. Engelsk tale, norsk undertekst.

Your 7-day RAYVN free trial!

Test RAYVN and all its features in your organization

Simple sign-up process. You will not need to enter a credit card to sign-up for the trial.

Our support team is here to help you if you have any questions.

I want a trial
Image