System for varsling og håndtering av uønskede hendelser for

INDUSTRIVERN

“RAYVN har digitalisert varslingsmatrisen og beredskapsplanene våre. Vi har ferdig definerte hendelser inne i RAYVN, så om det oppstår en uønsket hendelse vil man ved hjelp av en enkel app finne de predefinerte scenariene, og opprette en hendelse, og varsle de teamene man trenger for å kunne bekjempe hendelsen så raskt og effektivt som mulig”.

"Vi har sett behovet for å ta i bruk et beredskapssystem. Når noe skjer, "den gylne halvtimen", og telefonene ringer og ringer... Ved å ha RAYVN som et beredskapssystem, som gir sanntidsinfo til alle som er involvert, det ser vi enorm nytte av".

Silje K. Alvsvåg
HMS Sjef
Bremnes Seashore

Image

nettbasert beredskapssystem

 • Dokumenter uønskede hendelser

 • Rask og enkel varsling

 • Oppgavefordeling i henhold til type hendelse

 • Gjennomfør og dokumenter øvelser

Noen av våre kunder

"Industrivern: ordning som sikrer at kvalifisert personell i en virksomhet er tilgjengelig for innsats på kort varsel."
Forskrift om industrivern
 

oppfyll lovpålagte krav

KildeKrav fra forskrift og veilederHva RAYVN gjør
Oversikt over uønskede hendelser
§5
Virksomheten må utarbeide en oversikt over uønskede hendelser. Oppdateres minst én gang i året.Alle hendelser og øvelser blir registrert i RAYVN. Du har alltid oversikt over antall, og type hendelser i din virksomhet.
Beredskapsplan
§7a
Oppgavefordeling ved innsats kan beskrives på tiltakskort. Tiltakskortet kan være en huskeliste over viktige tiltak for bestemte funksjoner med oppgaver ved ulike hendelser som brann i verksted, gasslekkasje, fastklemt person o.l.Tiltakskort defineres på forhånd, med ulike oppgaver som må utføres basert på type hendelse. Alle får oversikt over hvilke oppgaver som er utført, og hvilke som gjenstår. Mulighet å sette deadline, og knytte til konkrete personer.
§7bAlarmering og varsling skal sikre at innsatspersonellet får rask varsling og effektiv utrykning.

En felles varsling/alarmtype for
branntilløp, gasslekkasje og personskade er ikke å anbefale

Effektiv og forsvarlig innsats forutsetter at alle som er eller kan bli berørt av hendelsen får riktig varsling og følger prosedyrer fastsatt i beredskapsplan.
Varsling sendes ut til ferdig definerte team. Med 4 ulike varslingsmetoder - SMS, Epost, app varsling og automatisert taleoppringning.

Innholdet og mottakere av varslingene vil variere avhengig av type hendelse. Varslingsmaler fletter informasjon om konkret hendelse, med fast informasjon definert i henhold til beredskapsplan.
§7cEn stående ordre skal sikre en effektiv og rask igangsetting av innsatsen og skal følges inntil annen ordre blir gitt.

Eksempel
VED BRANNALARM
• Møt i industrivernrommet
• Ta på personlig vernebekledning
• Ta kontakt med innsatsleder over radio
Etter utsendt varsel om en hendelse vil innsatspersonell få informasjon om hvordan de skal håndtere situasjonen som foreligger i henhold til beredskapsplan.

Via den mobile appen får man også fortløpende oppdateringer og mulighet til å sjekke av oppgaver.
§7dBeredskapsplanen skal gjennomgås minimum én gang i året. Ved endringer som påvirker virksomhetens risiko eller beredskapsbehov skal beredskapsplanen oppdateres.Endringer i beredskapsplanen implementeres i RAYVN. Dermed sikrer man at vedtatte endringer faktisk blir implementert når situasjoner oppstår.
Samordning av industrivern
§11
Samordning kan være varsling, evakuering og første håndtering for ivaretagelse av liv og helse i forbindelse med for eksempel gasslekkasje og brann. Videre kan det være aktuelt å samordne øvrige beredskapstiltak og operativ innsats for å utnytte ressursene og kvalifikasjonene på best mulig måte.I en pågående hendelse fungerer RAYVN som en felles kommunikasjonskanal mellom alle involverte parter. Informasjon med tekst og bilder deles i sanntid.

Industrivernet vil til enhver tid være informert med siste utvikling i situasjonen, og kunne samordne den videre håndteringen.
Øvelser
§12
Innsatspersonellet skal øves minst hver sjette måned. Økte ferdigheter forutsetter gjentatte, regelmessige øvelser. Evalueringen skal dokumenteres skriftlig.RAYVN er perfekt for gjennomføring av øvelser. Dokumenter hvordan innsatspersonellet gjennomførte øvelsen, og den automatisk genererte rapporten i etterkant er et unikt grunnlag for evaluering og endringer.
Forsterkninger
§15
Redningsstaben skal ha myndighet til å ta avgjørelser på strategisk nivå og evne til å vurdere hendelsens utvikling og de fremtidige behov i samarbeid med ledelsen på skadestedet.For å kunne foreta strategisk gode avgjørelser, og samordne interne og eksterne ressurser, gir RAYVN den nødvendige situasjonsforståelsen, og muligheten for å kunne koordinere hele operasjonen i de ulike fasene.
Øvelser (forsterket)
§18
Innsatspersonellet skal øves regelmessig og minimum fire ganger i året. Øvelsene skal planlegges og gjennomføres slik at de dekker variasjoner i tema, årstider, værforhold, tider på døgnet, ulike driftssituasjoner og andre forhold av betydning for håndteringen av uønskede hendelser.Ulike scenarier kan settes opp i RAYVN. Øvelser og reelle situasjoner kan enkelt iverksettes enten fra nettleser, eller mobil app. Dette kan både være planlagte, og spontane øvelser. RAYVN samler all nødvendig informasjon, og registrerer også respons og responstid fra alle deltakere.
Rapportering
§20
Virksomheten plikter å rapportere om industriverntiltak når Næringslivets sikkerhetsorganisasjon krever det.Automatisk genererte rapporter fra RAYVN danner et utmerket og detaljert grunnlag for virksomhetens totale aktivitet innen industrivern. Men enkel dokumentasjon av både øvelser og hendelser.
Tilsyn
§21
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon fører tilsyn med at kravene i forskriften blir oppfylt.Når tilsynet kommer har man enkel tilgang til alle data knyttet til øvelser og reelle hendelser. Man kan vise til all aktivitet, og samtidig gå ned på detaljnivå i hvordan øvelser og uønskede hendelser ble håndtert.

Bruk RAYVN til å

 • Varsle din beredskapsorganisasjon

  Har dere utfordring med å varsle beredskapsorganisasjon raskt nok? Med RAYVN skjer varslingen til ferdigdefinerte team i løpet av sekunder, og RAYVN gir deg samtidig oversikt over hvilket personell som er tilgjengelig i den konkrete situasjonen. Varsel sendes ut via SMS, automatiserte telefonoppringning, epost og app varsling.

 • Kommuniser med innsatspersonellet i sanntid

  Er det vanskelig å oppdatere alle til en hver tid? Etter at varsel er sendt ut får alle tilgang til en sanntids-logg, som alle får tilgang til via mobil app eller nettleser. Deling av tekst og bilder skjer umiddelbart, og du slipper å bruke tid på å gi ut samme informasjon flere ganger.

 • Fordel oppgaver

  Det er ikke enkelt å få folk til å utføre oppgaver som beskrevet i beredskapsplanen… Mange folk er ofte involvert i håndteringen av uønskede hendelser. I RAYVN kan man legge inn de ulike scenariene som beredskapsplanen omhandler, og også legge inn alle oppgaver som må utføres i de ulike situasjonene. Alle involverte kan sjekke av oppgaver i appen, og man kan enkelt legge inn nye oppgaver og fordele på person, samt sette tidsfrister.

 • Send viktig informasjon til virksomheten - RAYVN samler respons

  Er det krevende å få bekreftelse på at alle har mottatt viktig informasjon? Om du sender ut meldinger via RAYVN kan du be folk om å gi tilbakemelding, og RAYVN samler all responsen. På den måten kan du være sikker, og dokumentere hvem som har mottatt informasjonen. – “Til alt personell: Pga dårlig vær må vi avvikle alle dagens operasjoner. Svar med OK for å bekrefte at du har mottatt beskjeden”.

 • Automatisk dokumentasjon av hendelseshåndteringen

  Må du bruke timer og dager på rapporteringer og dokumentasjon? Etter at hendelser, eller øvelser, er håndtert, er ofte innsamling av data og informasjon veldig tidkrevende. Man må ofte sette sammen en tidslinje for hendelsesforløpet, og sette sammen informasjon fra eposter, SMS’er og telefonsamtaler. Kan du dokumentere at beredskapsplanen ble fulgt? RAYVN dokumentere hele håndteringen av hendelsen, og setter det hele sammen i en automatisk generert rapport.

 • Se posisjonen til innsatspersonellet

  Vet du hvor personell og ressurser er når ting inntreffer? Etter at folk har respondert på varslingen kan du se deres posisjon på et kart, ved hjelp av teknologi fra den mobile appen. Innsatsledelsen kan dermed ha full oversikt over hvor sine ressurser er i forhold til stedet for hendelsen.

 • Analyser beredskapsorganisasjonens respons og prestasjon

  Hvilke typer hendelse representerer de største utfordringene for din virksomhet? RAYVN samler inn data fra alle hendelser. I ettertid kan du analysere hvilke typer hendelser som inntreffer oftest. Bruk all informasjonen i RAYVN til å evaluere og analyser virksomhetens beredskap, og ta godt kvalifiserte avgjørelser i forhold til hvor dere bør sette inn ytterligere tiltak.

et scenario

To personer er involvert i en ulykke. Tunge metallrør har rast, og de ansatte har kommet i klem-skade under disse rørene.

En kollega ser hva som har hendt. Han får overblikk over situasjonen, og iverksetter deretter hendelsen “Personskade” i RAYVNs mobile app.

Alle involverte i industrivernet mottar varsling via SMS, automatisk telefonoppringing, epost og app varsling. De blir bedt om å bekrefte om de kan hjelpe til, eller ikke.

Etter at hendelsen er startet i RAYVN kan personell på skadestedet vite at alle som må bli varslet får beskjed, og kan umiddelbart fokusere på å gi hjelp til kollegene.

Det settes krisestab og disse tar seg av koordineringen som er nødvendig. Oppgaver tildeles, og kommunikasjon med pårørende opprettes. Samtidig har krisestaben fortløpende oversikt over situasjonen på skadestedet.

Førstehjelpspersonell har mottatt varsel og iverksetter nødvendige tiltak før ambulanse kommer til åstedet.

Ut over i hendelsesforløpet kan personell på ulykkesstedet og krisestaben holde hverandre oppdaterte, og samtidig dokumentere alt som blir gjort.

Bildene er fra en industrivernøvelse, i samarbeid med våre partnere Total Safety

Prøv RAYVN gratis

Se hvordan RAYVN kan effektivisere virksomhetenes beredskap

Ja takk!