Sist endret 19. mai 2020

Les denne Rayvn lisensavtalen for sluttbrukere ("EULA") nøye.

Denne lisensavtalen regulerer personen som får tilgang til og bruker abonnementstjenestene ("du") via mobilapplikasjonen Rayvn og abonnementssiden Rayvn .

For å få tilgang til og bruke abonnementstjenestene må du oppfylle hvert av de følgende vilkårene:

 • Rayvn U.S. Inc. ("Rayvn") har fått innvilget en lisens til Rayvn -kunden som du er ansatt hos, tilknyttet eller assosiert med ("kunden") til å få tilgang til og bruke visse abonnements- og/eller profesjonelle tjenester gjennom Rayvn -mobilapplikasjonen eller Rayvn -abonnementssiden (samlet kalt "abonnementstjenestene");
 • Du har akseptert vilkårene og betingelsene i denne lisensavtalen;
 • Du har akseptert vilkårene og betingelsene i Rayvns til enhver tid gjeldende "Retningslinjer for akseptabel bruk", som er tilgjengelig på rayvn.global/uscontractdocuments og innlemmet i dette dokumentet ved henvisning; og
 • Ved å klikke på knappen "JEG GODTAR" bekrefter du at du har lest denne LISENSAVTALEN, at du forstår den, og at du godtar å være bundet av denne LISENSAVTALEN. Hvis du ikke godtar å være bundet av denne LISENSAVTALEN, klikker du på knappen "JEG GODTAR IKKE", og du vil ikke få tilgang til abonnementstjenestene via mobilapplikasjonen Rayvn eller abonnementssiden Rayvn .

MERK AT omfanget av abonnementstjenestene bestemmes av det gjeldende bestillingsskjemaet og hovedabonnementsavtalen som er inngått mellom kunden og Rayvn. Du har bare tillatelse til å få tilgang til og bruke abonnementstjenestene som kunden har kjøpt, i den grad kunden har slike rettigheter.

Ved å klikke på knappen "JEG GODKJENNER" godtar du at:

 • Denne LISENSAVTALEN binder deg personlig. Du er ansvarlig for brudd på denne lisensavtalen. Rayvn kan også holde kunden ansvarlig for ditt brudd på denne lisensavtalen.
 • Hvis Rayvn endrer denne LISENSAVTALEN, vil du bli presentert for en ny versjon av LISENSAVTALEN via mobilapplikasjonen Rayvn eller på abonnementssiden Rayvn som du må godta før du kan fortsette å bruke abonnementstjenestene.

Du har gjennomgått personvernerklæringen som er tilgjengelig på rayvn.global/uscontractdocuments og vedlagt som Vedlegg A, og samtykker i at Rayvn når som helst kan endre personvernerklæringen ved å legge ut en revidert versjon av personvernerklæringen på Rayvn's nettsted. Du samtykker i å regelmessig sjekke Rayvn's nettsted for en oppdatert versjon. Du samtykker videre i at Rayvn kan varsle deg om vesentlige endringer i personvernerklæringen ved å sende en e-post til kunden.

DU ERKLÆRER AT DU KUN VIL BRUKE PROGRAMVARELØSNINGEN RAYVN TIL: å administrere kommunikasjon og planlegging av kritiske hendelser, beredskap og daglig drift, inkludert funksjonalitet som varslinger/meldinger til beredskapsteam, driftsdashboard og pårørendekommunikasjon, ved hjelp av både nettbaserte og nedlastbare grensesnitt for mobile enheter, og at du ikke vil lagre finansiell informasjon som bankkontoer eller kredittkortnumre eller pasientdata som er beskyttet i henhold til Health Insurance Portability and Accountability Act ("HIPAA"), i programvaren.

DU ERKLÆRER AT DU ER MYNDIG NOK TIL Å INNGÅ EN BINDENDE AVTALE. HVIS DU IKKE GODTAR DENNE EULAEN, MÅ DU IKKE FÅ TILGANG TIL ELLER BRUKE ABONNEMENTSTJENESTENE ELLER UMIDDELBART AVSLUTTE TILGANGEN TIL ELLER BRUKEN AV ABONNEMENTSTJENESTENE HVIS DU ALLEREDE HAR FÅTT TILGANG TIL ELLER BRUKT DEM.

Children's Online Privacy Protection Act ("COPPA") krever at nettbaserte tjenesteleverandører innhenter samtykke fra foreldre før de bevisst samler inn personlig identifiserbar informasjon på nettet fra barn under 13 år. Rayvn samler ikke bevisst inn eller ber om personlig identifiserbar informasjon fra barn under 13 år uten å innhente verifiserbart samtykke fra barnets foreldre eller foresatte ("foreldresamtykke"), med unntak av den begrensede mengden personlig identifiserbar informasjon Rayvn må samle inn for å innhente foreldresamtykke ("påkrevd informasjon"). Inntil Rayvn har mottatt foreldresamtykke, vil Rayvn kun bruke påkrevd informasjon med det formål å innhente foreldresamtykke. Hvis du er et barn under 13 år, må du ikke forsøke å sende personopplysninger om deg selv til Rayvn før Rayvn har mottatt foreldresamtykke, med unntak av påkrevd informasjon i forbindelse med prosessen for foreldresamtykke. Hvis du tror at et barn under 13 år har gitt Rayvn personopplysninger (utover den påkrevde informasjonen) uten at Rayvnhar innhentet foreldrenes samtykke, kan du kontakte Rayvn på e-post notices@rayvn.global eller per post på P.O. Box 6699 Bozeman, MT 59771.

Hvis du ønsker å gi oss personopplysninger om barn under 13 år, (i) erklærer og garanterer du at du er forelder eller verge for slike barn, og (ii) gir du herved samtykke i egenskap av dette til samtykkene og vilkårene som er angitt her.

I. Eiendomsrettigheter

I henhold til vilkårene og betingelsene i denne lisensavtalen og hovedabonnementsavtalen mellom Ravyn og kunden, gir Rayvn deg herved en ikke-eksklusiv, oppsigelig, begrenset rett til å få tilgang til og bruke abonnementstjenestene som angitt.

Du er innforstått med at tilgangsrettighetene dine er personlige og ikke kan overdras, og at du ikke kan viderelisensiere dem. Du er også innforstått med at rettighetene dine vil bli opphevet av Rayvn hvis du ikke overholder denne lisensavtalen, og at du kan bli erstatningsansvarlig overfor Rayvn hvis du misbruker abonnementstjenestene.

Med mindre annet er angitt, eier Rayvn eller Rayvns innholdsleverandører (alt etter hva som er relevant, "eier") alt innholdet på Rayvns abonnementstjenester, inkludert, men ikke begrenset til, all informasjon, data, programvare, fotografier, grafikk, video- og lydklipp, tekst, bilder, skrifttyper og annet materiale (samlet kalt "innhold"). For klarhetens skyld utelukker innhold spesifikt all informasjon eller data som sendes inn av eller på vegne av kunden eller deg i forbindelse med din bruk av abonnementstjenestene ("brukerinnhold").

Innholdet er beskyttet av opphavsrett, varemerker eller andre eiendomsrettigheter. Disse rettighetene er gyldige og beskyttet i alle former, medier og teknologier som eksisterer nå eller som utvikles i fremtiden. Eiendomsretten til slikt innhold forblir til enhver tid hos eieren. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet som et kollektivt verk i henhold til amerikanske lover om opphavsrett, og Rayvn har opphavsrett til utvelgelse, koordinering, tilrettelegging og forbedring av slikt innhold.

Når du bruker abonnementstjenestene, kan du ikke endre, modifisere, fjerne, slette, utvide, legge til, publisere, overføre, delta i overføring eller salg av, lage avledede verk fra eller på noen måte utnytte noe av innholdet, helt eller delvis. Hvis du blir bedt om det, kan du opprette brukerprofiler eller oppgi informasjon for din bruk av abonnementstjenesten (inkludert brukerinnhold), forutsatt at slike profiler og slik informasjon opprettes eller oppgis i samsvar med denne lisensavtalen. Hvis det ikke vises noen spesifikke begrensninger, gir Rayvn deg tillatelse til å kopiere utvalgte deler av innholdet på Rayvn. Kopiene må imidlertid bare tas til personlig, ikke-kommersiell bruk. Du kan ikke kopiere eller legge ut innholdet på noen måte, inkludert på en nettverksdatamaskin, eller kringkaste det i noen medier. Du må også opprettholde alle merknader som finnes i innholdet, for eksempel alle merknader om opphavsrett, varemerker eller andre merknader om eiendomsrett. Med unntak av det som er angitt i de foregående setningene eller som tillatt i henhold til "fair use"-privilegiet i henhold til amerikanske lover om opphavsrett, kan du ikke laste opp, legge ut, reprodusere eller distribuere innhold som er beskyttet av opphavsrett eller annen eiendomsrett, uten først å innhente tillatelse fra eieren.

Hvis noe programvareinnhold er underlagt en programvarelisensavtale, skal din bruk av slikt innhold være underlagt en slik avtale. All bruk av innholdet som ikke uttrykkelig er tillatt i denne lisensavtalen, er et brudd på denne lisensavtalen og kan være i strid med lover om opphavsrett, varemerker og andre lover. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt her, er forbeholdt Rayvn og dets lisensgivere.

RAYVN KAN NÅR SOM HELST TILBAKEKALLE NOEN AV DE OVENNEVNTE RETTIGHETENE, SAMT ALLE TILGANGS- OG BRUKSTILLATELSER DU HAR FÅTT TIL ABONNEMENTSTJENESTENE.

II. Varemerker

Varemerket RAYVN og tilhørende navn, logoer, fraser og design som brukes i abonnementstjenestene, er Rayvns varemerker, tjenestemerker, handelsnavn, varekjennetegn eller andre beskyttede immaterielle rettigheter.

Alle andre varemerker, produktnavn, firmanavn og logoer som vises i abonnementstjenestene, tilhører sine respektive eiere.

III. Nøyaktigheten av informasjonen

Rayvn gjør kommersielt rimelige anstrengelser for å sikre nøyaktigheten av informasjonen i abonnementstjenestene i den grad informasjonen er levert av Rayvn. All informasjon i abonnementstjenestene kan imidlertid endres og oppdateres når som helst uten varsel og kan inneholde feil eller unøyaktigheter. Abonnementstjenestene inneholder også informasjon fra tredjeparter. Rayvn gir ingen garantier for nøyaktigheten, sannheten, kvaliteten, egnetheten eller påliteligheten til slik informasjon, og Rayvn er ikke ansvarlig for eventuelle feil, utelatelser eller unøyaktigheter i informasjon fra slike tredjeparter.

IV. Lenker til tredjeparts nettsteder

Av og til kan Rayvn gjøre en lenke til en tredjeparts nettsted tilgjengelig. Disse lenkene lar deg forlate abonnementstjenestene. De lenkede nettstedene er ikke under Rayvnsin kontroll, og Rayvn er ikke ansvarlig for innholdet på noe lenket nettsted eller noen lenke på et lenket nettsted, eller noen endringer eller oppdateringer av slike nettsteder. Rayvn er ikke ansvarlig for webcasting eller noen annen form for overføring mottatt fra noe lenket nettsted. Rayvn gir deg lenkene kun som en bekvemmelighet. Rayvn støtter ikke noe tredjeparts nettsted eller dets bruk eller innhold. Videre fraskriver Rayvn seg uttrykkelig ethvert ansvar for nøyaktigheten, innholdet, påliteligheten, aktualiteten eller tilgjengeligheten av informasjon som finnes på disse nettstedene. Rayvn anbefaler at du bruker skjønn når du surfer på Internett ved hjelp av Rayvneller andres tjenester. Fordi noen nettsteder bruker automatiserte søkeresultater eller på annen måte lenker deg til nettsteder som inneholder informasjon som kan anses som upassende eller støtende, kan Rayvn ikke holdes ansvarlig for nøyaktigheten, overholdelse av opphavsretten, lovligheten eller anstendigheten til materialet på tredjeparts nettsteder. DU FRASKRIVER DEG HERVED UGJENKALLELIG ETHVERT KRAV MOT OSS MED HENSYN TIL SLIKE TREDJEPARTSNETTSTEDER.

V. Ditt ansvar for kontoen

Som en motytelse for din bruk av abonnementstjenestene samtykker du i at all informasjon du oppgir når du oppretter eller bruker kontoen din, er sann, nøyaktig, aktuell og fullstendig, og at du er autorisert til å oppgi og bruke slik informasjon i forbindelse med tjenesten. Du samtykker i at du vil vedlikeholde og umiddelbart oppdatere informasjonen du oppgir, slik at den er sann, nøyaktig, aktuell og fullstendig. Hvis du oppgir informasjon som er usann, unøyaktig, ikke oppdatert, ufullstendig eller uten autorisasjon i henhold til loven, eller hvis Rayvn har rimelig grunn til å mistenke at informasjonen din er usann, unøyaktig, ikke oppdatert, ufullstendig eller uten autorisasjon i henhold til loven, kan Rayvn suspendere eller avslutte kontoen din, deaktivere passordet ditt og nekte all nåværende og fremtidig bruk av abonnementstjenestene, uten forvarsel.

Når du oppretter kontoen din, vil du enten motta (i) et brukernavn og passord, eller (ii) et brukernavn og bli bedt om å opprette ditt eget passord. Du er selv ansvarlig for å holde brukernavnet og passordet konfidensielt. Du er helt og holdent ansvarlig for alle aktiviteter som skjer under ditt brukernavn og passord og på din konto. Du skal ikke avsløre passordet ditt for andre. Du samtykker i å umiddelbart varsle Rayvn om enhver kjent eller mistenkt uautorisert bruk av passordet eller kontoen din eller andre sikkerhetsbrudd. Du er ansvarlig for å overholde denne lisensavtalen.

VI. Generell bruk

Du samtykker i å bruke abonnementstjenestene kun til lovlige formål. Det er forbudt for deg å legge ut eller overføre ulovlig, uanstendig, ærekrenkende, krenkende, hatefullt, seksuelt eller rasistisk eller etisk diskriminerende, eller på annen måte anstøtelig eller skadelig materiale av noe slag, inkludert, men ikke begrenset til, materiale som oppfordrer til atferd som ville utgjøre en kriminell handling, gi opphav til et sivilrettslig ansvar, eller på annen måte krenke gjeldende lokal, statlig, nasjonal eller internasjonal lov, eller tredjeparts immaterielle rettigheter eller personvernrettigheter. Videre vil Rayvn ikke tillate atferd fra din side som Rayvn mener, etter eget skjønn, begrenser eller hindrer andre brukere i å bruke eller nyte godt av abonnementstjenestene.

Du samtykker i at din bruk av roboter, crawlere, edderkopper, vandrere, webagenter og andre slike automatiserte prosesser på abonnementstjenestene vil være Standard for Robot Exclusion (SRE)-kompatible roboter ("roboter"), og når du kobler til abonnementstjenestene, før du laster ned eller indekserer sider på abonnementstjenestene, vil slike roboter umiddelbart besøke Rayvn.global/robots.txt ("robot.txt-fil"). Du er innforstått med at robots.txt-filen er den eneste måten roboter har tilgang til abonnementstjenestene på. Du samtykker i at du ikke vil bryte noen av retningslinjene for robottilgang. Du er innforstått med at brudd på retningslinjene kan føre til at din tilgang til abonnementstjenestene avsluttes, at kontoen din og all relatert informasjon og filer på kontoen din deaktiveres eller slettes, at passordet ditt deaktiveres og at du ikke lenger får tilgang til slike filer eller abonnementstjenestene, uten forvarsel.

Du samtykker i at du og kunden er eneansvarlige for å sikre at din bruk av tjenesten er i samsvar med Telephone Consumer Protection Act ("TCPA"), 47 U.S.C. § 227 ff. og alle implementeringsregler, pålegg og forskrifter fra Federal Communications Commission, 47 C.F.R. § 64.1200 ff, og Federal Trade Commission, 16 C.F.R. § 310, inkludert, uten begrensning, å sikre at alle telefonnumre og annen personlig informasjon som brukes i forbindelse med tjenesten, er samlet inn i samsvar med TCPA, å sikre at tilstrekkelig varsel og samtykke er mottatt og vedlikeholdt av kunden i forbindelse med din bruk av tjenesten, og for utarbeidelse og distribusjon av alle meldinger, innhold og annet materiale som leveres til kundens mottakere av og gjennom enhver tjeneste.

VII. Innleveringer til Rayvn

Hvis du sender kommunikasjon eller materiale til Rayvn via elektronisk post eller på annen måte, inkludert data, spørsmål, kommentarer, forslag, ideer, notater, konsepter eller lignende, men spesifikt unntatt brukerinnhold (samlet kalt "innsendinger"), skal innsendingene anses som og forbli Rayvnsin eiendom, og alle slike innsendinger er og vil bli behandlet som ikke-konfidensielle og ikke-proprietære. Uten å begrense det foregående, samtykker du i at Rayvn skal eie eksklusivt, og du overdrar herved til Rayvn uten kompensasjon eller ytterligere forpliktelser, alle nå kjente eller senere eksisterende rettigheter til innsendingene. Du samtykker i at Rayvn skal ha rett til ubegrenset bruk av innsendingene til ethvert formål, kommersielt eller på annen måte, uten kompensasjon til leverandøren av innsendingene, inkludert, men ikke begrenset til, publisering av innsendingene på abonnementstjenestene eller andre steder, og reproduksjon, distribusjon, tilpasning, fremføring, visning og opprettelse av avledede verk derfra.

VIII. Rayvnrettigheter

Rayvn kan velge å elektronisk overvåke områder av abonnementstjenestene og kan utlevere innhold, opptegnelser eller elektronisk kommunikasjon av noe slag (i) for å oppfylle lover, forskrifter eller forespørsler fra myndighetene, (ii) hvis slik utlevering er nødvendig eller hensiktsmessig for å drive abonnementstjenestene, eller (iii) for å beskytte Rayvns rettigheter eller eiendom eller rettighetene til brukerne, Rayvns sponsorer, innholdsleverandører, lisensgivere, selgere, leverandører eller entreprenører. Rayvn er ikke ansvarlig for screening, kontroll, redigering eller overvåking av slikt innhold. Hvis Rayvn blir varslet om påstått krenkende, ærekrenkende, skadelig, ulovlig eller støtende innhold, kan undersøke påstanden og avgjøre etter eget skjønn om Rayvnskal fjerne eller be om fjerning av slikt innhold fra abonnementstjenestene. Rayvn kan avslutte tilgangen din eller suspendere tilgangen din til hele eller deler av abonnementstjenestene og deaktivere passordet ditt, uten varsel, for enhver oppførsel som Rayvn, etter Rayvn's eget skjønn, mener er i strid med gjeldende lov, er skadelig, er i strid med denne EULA (som bestemt etter Rayvn's eget skjønn), eller av andre grunner spesifisert i denne EULA.

IX. ANSVARSFRASKRIVELSE, SOM DEN ER

I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, FRASKRIVER RAYVN, RAYVNS TILKNYTTEDE SELSKAPER, DATTERSELSKAPER, MORSELSKAP, LEDERE, DIREKTØRER, ANSATTE, AGENTER, LEVERANDØRER, SELGERE, SPONSORER, LISENSGIVERE, LEVERANDØRER ELLER KONSULENTER ELLER LIGNENDE SEG ALLE GARANTIER FOR BRUK AV ABONNEMENTSTJENESTENE, ELLER FOR NØYAKTIGHETEN, PÅLITELIGHETEN ELLER AKTUALITETEN TIL INFORMASJON, INNHOLD ELLER ABONNEMENTSTJENESTER SOM LEVERES GJENNOM RAVYN MOBILAPPLIKASJON ELLER ABONNEMENTSSIDEN. VIDERE GARANTERER RAYVN IKKE AT ABONNEMENTSTJENESTENE VIL VÆRE UAVBRUTT ELLER FEILFRIE, AT FEIL VIL BLI RETTET, ELLER AT ABONNEMENTSTJENESTENE ELLER SERVEREN SOM GJØR DEM TILGJENGELIGE, ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER; RAYVN GIR HELLER INGEN GARANTI MOT FORSTYRRELSER I DIN GLEDE AV ENHVER OPPLEVELSE ELLER AV ABONNEMENTSTJENESTENE, ELLER MOT KRENKELSE AV RETTIGHETER. ABONNEMENTSTJENESTENE LEVERES "SOM DE ER" OG "SOM TILGJENGELIG", OG RAYVN FRASKRIVER SEG SPESIFIKT GARANTIER AV NOE SLAG, ENTEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER FOR EIENDOMSRETT ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET, IKKE-KRENKELSE ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. INGEN AV DE MUNTLIGE RÅDENE ELLER DEN SKRIFTLIGE INFORMASJONEN SOM GIS AV RAYVN, RAYVNS TILKNYTTEDE SELSKAPER, DATTERSELSKAPER, MORSELSKAP, LEDERE, DIREKTØRER, ANSATTE, AGENTER, LEVERANDØRER, SELGERE, SPONSORER, LISENSGIVERE, LEVERANDØRER, ENTREPRENØRER ELLER LIGNENDE, SKAL UTGJØRE EN GARANTI. Hvis du er misfornøyd med abonnementstjenestene eller innholdet (inkludert denne lisensavtalen), er ditt eneste og eksklusive rettsmiddel å slutte å bruke abonnementstjenestene.

X. ANSVARSBEGRENSNING

VERKEN RAYVN ELLER NOEN AV DETS TIDLIGERE ELLER NÅVÆRENDE TILKNYTTEDE SELSKAPER, DATTERSELSKAPER, MORSELSKAP, LEDERE, DIREKTØRER, ANSATTE, AGENTER, LEVERANDØRER, SELGERE, SPONSORER, LISENSGIVERE, LEVERANDØRER, KONSULENTER ELLER ANDRE REPRESENTANTER KAN HOLDES ANSVARLIG FOR SKADER AV NOE SLAG SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED BRUK AV ABONNEMENTSTJENESTENE ELLER INFORMASJONEN I DISSE, SELV OM DE ER INFORMERT OM MULIGHETEN FOR DETTE. Rayvn påtar seg intet ansvar, og skal ikke være ansvarlig for skader på, eller virus som kan infisere, ditt datautstyr, mobile enheter eller annen eiendom på grunn av din tilgang til, bruk av eller surfing i abonnementstjenestene eller din nedlasting av materiale, data, tekst, bilder, video eller lyd fra abonnementstjenestene.

DU SAMTYKKER VIDERE I AT RAYVN'S TOTALE ANSVAR SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED DIN BRUK AV OG TILGANG TIL ABONNEMENTSTJENESTENE, UANSETT OM HANDLINGEN ELLER KRAVET ER BASERT PÅ KONTRAKT, GARANTI, ERSTATNING, UAKTSOMHET, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANNET, ER BEGRENSET TIL DE SAMLEDE TOLV (12) MÅNEDERS AVGIFTER SOM ER BETALT TIL RAYVN AV DEN AKTUELLE KUNDEN I DE TOLV (12) MÅNEDENE UMIDDELBART FORUT FOR HENDELSEN SOM FØRTE TIL KRAVET DITT. MED UNNTAK AV DET SOM UTTRYKKELIG ER ANGITT NEDENFOR, SKAL RAYVN ELLER NOEN ANNEN PART SOM ER INVOLVERT I Å SKAPE, PRODUSERE ELLER DISTRIBUERE ABONNEMENTSTJENESTENE UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER FØLGESKADER, INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE, GOD VILJE, BRUK, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAP (SELV OM RAYVN HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER) SOM SKYLDES (I) BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE ABONNEMENTSTJENESTENE, (II) UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER ENDRING AV DINE OVERFØRINGER ELLER DATA; (III) UTTALELSER ELLER OPPFØRSEL FRA EN TREDJEPART PÅ ABONNEMENTSTJENESTENE, ELLER (IV) ANDRE FORHOLD KNYTTET TIL ABONNEMENTSTJENESTENE. DU ERKJENNER HERVED AT DETTE AVSNITTET GJELDER FOR ALT INNHOLD OG ALLE ABONNEMENTSTJENESTER. FORDI ENKELTE STATER IKKE TILLATER UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR FOR FØLGESKADER ELLER TILFELDIGE SKADER, ER ANSVARET I SLIKE STATER BEGRENSET I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET.

XI. Erstatning

Du samtykker i å holde Rayvn, og Rayvn's tidligere eller nåværende tilknyttede selskaper, datterselskaper, morselskap, ledere, styremedlemmer, agenter og ansatte, skadesløse fra og mot ethvert krav eller krav, ansvar og forlik, inkludert rimelige advokat- og revisorsalærer, fra en tredjepart på grunn av eller som følge av innhold du sender inn, legger ut på, eller overfører gjennom abonnementstjenestene, din bruk av abonnementstjenestene, din tilkobling til abonnementstjenestene, ditt brudd på denne lisensavtalen eller ditt brudd på andres rettigheter i forbindelse med din bruk av abonnementstjenestene, inkludert, men ikke begrenset til, brudd på Telephone Consumer Protection Act.

XII. Eksport

USAs eksportkontrollovgivning regulerer eksport og reeksport av teknologi med opprinnelse i USA. Dette omfatter elektronisk overføring av informasjon og programvare til utlandet og til visse utenlandske statsborgere. Du samtykker i å overholde disse lovene og deres forskrifter, inkludert, men ikke begrenset til, Export Administration Act og Arms Export Control Act. Du samtykker i ikke å overføre, ved elektronisk overføring eller på annen måte, abonnementstjenestene eller noe innhold som stammer fra abonnementstjenestene til en utenlandsk statsborger eller et utenlandsk bestemmelsessted i strid med slike lover.

VIII. Jurisdiksjon

Rayvn gir ingen garantier for at innholdet i abonnementstjenestene er egnet, kan lastes ned eller er tilgjengelig for bruk utenfor USA. Tilgang til abonnementstjenestene fra områder der innholdet er ulovlig, er forbudt. De som velger å få tilgang til abonnementstjenestene utenfor USA, gjør det på eget initiativ og på egen risiko, og er ansvarlige for å overholde gjeldende lokale lover.

XIV. Lovvalg og verneting

Denne LISENSAVTALEN skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i delstaten Montana, uten henvisning til delstatens lovvalgsregler. FN-konvensjonen om internasjonale kjøpsavtaler gjelder ikke for denne avtalen. Eventuelle tvister som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne avtalen, skal utelukkende løses i den føderale domstolen i Butte, Montana, eller - hvis den føderale domstolen ikke har saklig jurisdiksjon - i Montana District Court for the 18th Judicial District i Bozeman, Montana. I den grad det er nødvendig, underkaster du deg herved, og samtykker i ikke å bestride, slike domstolers jurisdiksjon.

XV. Oppsigelse

Denne LISENSAVTALEN gjelder inntil den sies opp av enten deg eller Rayvn. Hvis du bryter bestemmelsene i denne LISENSAVTALEN, kan Rayvn si opp denne LISENSAVTALEN med umiddelbar virkning etter varsel til deg. Hvis du ikke lenger godtar å være bundet av LISENSAVTALEN, må du slutte å bruke abonnementstjenestene. Med forbehold om gjeldende lov forbeholder Rayvn seg retten til å suspendere eller nekte deg tilgang til hele eller deler av abonnementstjenestene med eller uten varsel, etter Rayvnsitt eget skjønn. Du samtykker i at enhver oppsigelse av din tilgang til abonnementstjenestene kan skje uten forutgående varsel og erkjenner og samtykker i at Rayvn umiddelbart kan deaktivere eller slette kontoen din og all relatert informasjon og filer på kontoen din, sperre all videre tilgang til slike filer eller abonnementstjenestene og deaktivere passordet ditt. Videre samtykker du i at Rayvn ikke skal være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for eventuell oppsigelse av din tilgang til abonnementstjenestene. Uavhengig av oppsigelse eller suspensjon vil du fortsatt være ansvarlig for betaling av eventuelle skyldige beløp eller andre forpliktelser som påløper før oppsigelsen eller suspensjonen, enten din bruk av abonnementstjenestene avsluttes eller suspenderes av deg eller Rayvn.

Avslutning av kontoen (enten du eller Rayvn) kan føre til at alle data som er knyttet til kontoen din, blir ødelagt, så husk dette før du bestemmer deg for å avslutte kontoen din og/eller abonnementstjenestene. Du samtykker i at Rayvn ikke er og ikke skal være ansvarlig for gjenoppretting av kontoen din eller dens innhold etter at kontoen din er avsluttet. Rayvn vil forsøke å varsle deg på forhånd før kontoen din avsluttes, men slik varsling skjer etter Rayvns eget skjønn.

Følgende bestemmelser skal fortsette å gjelde etter utløpet eller oppsigelsen av denne lisensavtalen: Eiendomsrettigheter, Rayvn's rettigheter, innsending til Rayvn, varemerker, garantiansvarsfraskrivelse, As Is, lenker til tredjeparts nettsteder, ansvarsbegrensning, erstatning, jurisdiksjon, gjeldende lov, oppsigelse og generell informasjon.

XVI. Generell informasjon

Denne LISENSAVTALEN, med endringer fra tid til annen, utgjør hele avtalen mellom deg og Rayvn og regulerer bruken av abonnementstjenestene og innholdet. Du kan også være underlagt ytterligere vilkår og betingelser som kan gjelde når du bruker tilknyttede tjenester, tredjepartsinnhold eller tredjepartsprogramvare. RayvnHvis unnlater å utøve eller håndheve noen av rettighetene eller bestemmelsene i lisensavtalen, skal dette ikke utgjøre et avkall på slike rettigheter eller bestemmelser. Hvis en domstol i en kompetent jurisdiksjon finner at en bestemmelse i EULA er ugyldig, er partene likevel enige om at domstolen skal forsøke å gi virkning til partenes intensjoner slik de gjenspeiles i bestemmelsen, og de øvrige bestemmelsene i EULA skal fortsatt ha full gyldighet. Du samtykker i at ethvert krav eller søksmål som oppstår som følge av eller i forbindelse med bruk av abonnementstjenestene, innholdet eller LISENSAVTALEN, må fremsettes innen ett år etter at kravet eller søksmålet oppsto, ellers vil det være foreldet for alltid. Avsnittsoverskriftene i LISENSAVTALEN er kun ment for enkelhets skyld og har ingen juridisk eller kontraktsmessig virkning.

XVII. Klager på opphavsrett

Rayvn respekterer andres immaterielle rettigheter og ber om at du gjør det samme. Hvis du mener at arbeidet ditt er gjengitt i abonnementstjenestene på en måte som utgjør brudd på opphavsretten, ber vi deg sende en melding til Rayvn med følgende informasjon:

 1. en elektronisk eller fysisk signatur fra personen som er autorisert til å handle på vegne av eieren av opphavsretten;
 2. identifikasjon av det opphavsrettsbeskyttede verket som du hevder har blitt krenket;
 3. identifikasjon av den spesifikke plasseringen av det påstått krenkende materialet på abonnementstjenestene;
 4. Adresse, telefonnummer og e-postadresse;
 5. en erklæring om at du i god tro mener at den omstridte bruken ikke er autorisert av opphavsrettsinnehaveren, dennes agent eller loven;
 6. en erklæring, avgitt på ære og samvittighet, om at den ovennevnte informasjonen i varselet ditt er korrekt og at du er opphavsrettsinnehaveren eller autorisert til å handle på vegne av opphavsrettsinnehaveren.

Rayvn, for varsling om brudd på opphavsretten i abonnementstjenestene kan nås via e-post på: notices@rayvn.global eller per post på P.O. Box 6699 Bozeman, MT 59771.

XVIII. Varsel om opphavsrett

Copyright © 2020 Rayvn U.S. Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt her, forbeholdes.